Joel Kuortti: Retorinen analyysi ministerin avoimesta kirjeestä

Läksin lukemaan ministerin avointa kirjettä retorisesti.
Omat huomioni /kenoviivojen/ välissä.

Joel Kuortti, professori, Turun yliiopisto

Retorinen analyysi: Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen avoin kirje yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle 27-10-2015 http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2015/10/avoinkirje.html

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on lähettänyt oheisen avoimen kirjeen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle

Suomi on ollut historiassaan monia kertoja vaikeiden tilanteiden edessä.
/Oli synkkä ja myrskyinen yö -aloitus. Puhutaanko tässä sodista, lamoista vai mistä ’tilanteista’? Itsenäisen Suomen ajasta?/
Kun on ollut vaikeaa, on selviytymiskeinoksi aina valittu osaamisen vahvistaminen ja kansan sivistystason nostaminen.
/Hyperbola on aina älyttömän tehokas vakuuttamisen väline. /

Itsenäisyyden satavuotisjuhlan edellä olemme jälleen tilanteessa, jossa uudistumista kipeästi kaivataan.
/Tekijyyden etäännyttämisellä passiivirakennetta käyttämällä tehdään väitteestä universaalin./
Vienti on ollut vaikeuksissa seitsemän vuotta. Elinkeinorakenteen vankat kivijalat ovat pettäneet globaalissa, nopeassa muutoksessa.
/Raamatullisesti seitsemän huonoa vuotta ja Nebukadnessarin kuvapatsas (Dan 2) samassa allegoriassa./
Olemme jäämässä muista jälkeen. Näköpiirissä on vain hidasta kasvua, jos kasvua ollenkaan. Velka kasvaa, samoin työttömyys.
/Reaktiivisen retoriikan peruselementti on vaaran läsnäolo, mitä vahvistaa sadun rakenteen mukainen kolminkertainen vahvistus./
Se lisää epävarmuutta ja syö tulevaisuudenuskoa.
/Esimerkit kootaan yhteen ahnaaksi möröksi, ja se käy konkreettisesti syömään uhriaan./
Koko Eurooppaa koskeva pakolaistilanne on totta myös Suomessa ja muuttaa yhteiskuntaamme pysyvästi.
/Asiasta toiseen siirtyminen hämärtää fokuksen ja vahvistaa tarjottavien vaihtoehtojen vääjäämättömyyden./

Elämme aikaa ja hetkeä, jossa uudistumiskykymme ei saa yskiä.
/Siirros ehdotuksiin alleviivataan metaforalla./

Pienenä kansana menestyksemme perustuu tulevaisuudessakin ihmisiin.
/Positiivisen arvon mainitseminen alustaa vakuuttelua./
Sivistykseen, huippuosaamiseen, inhimilliseen pääomaan.
/Luettelolla saadaan aikaan mainittujen asioiden näennäinen yhdenvertaisuus./
On osattava enemmän kuin muut osaavat, ja uudistuttava nopeammin kuin muut.
/Vaatimuksia korotetaan, eikä riitä enää muiden vauhdissa pysyminen vaan pitää olla muita parempi./

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaakin tehdään nyt poikkeuksellisen vaativassa toimintaympäristössä.
/Ehdoton väite esitetään ikään kuin vallitsevana asiain tilana./
Meidät tunnetaan maailmalla erityisen toimivasta koulutus-, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmästämme.
/Väitettä tuetaan yleisellä faktalla./
Hieman liian uinuva tyytyväisyys näkyy nyt, kun globaali kilpailu on kiristynyt.
/Osoitetaan tilanteen heikkous, jotta päästään ehdotuksiin./
Viimeaikaiset kansainväliset ja kotimaiset arvioinnit osoittavat, että suhteellinen kilpailuetumme on heikentynyt. Nuorten ja aikuisten osaamisessa on isoja puutteita. Koulutustason nousu on hiipunut, samoin sosiaaliset nousut.
/Vedotaan nimeämättömään ’tutkittuun’ tietoon ja sen osoittamaan heikkouksiin. Jälleen käytetään kolmen väitteen rakennetta./
Muut juoksevat kovempaa, synnyttävät uutta yllättävän nopeaan.
/Kilpailijoiden uhkaa korostetaan./
Meidän korkeakoululaitoksemme on kovin sirpaloitunut, ja tutkimus on jakautunut liian moniin, resursseiltaan ja vaikuttavuudeltaan keskinkertaisiin yksiköihin.
/Esitetään yleinen syy asioiden nykytilaan./

Maailman huipulle tähtäävä maa ei voi olla tyytyväinen eikä tyytyä tilaan, jossa sen korkein huippu – tiede ja tutkimus – yltää kyllä hyvään, mutta ei maailman kärkeen.
/Ceterum censeo./

Ennen nykyistä julkisen talouden niukkuuden aikaa panostukset korkeakouluihin ja tutkimukseen kasvoivat huomattavasti vuosien ajan.
/Ennen oli paremmin./
Kävikö meille niin, että oletimme tieteen tason ja vaikuttavuuden kohenevan tasatahtia voimavarojen lisääntymisen kanssa?
/Viittaus aiempien ratkaisujen heikkouteen./
Kansainvälinen vertailu osoittaa, että resurssien puute ei ole keskeinen ongelmamme, vaan niiden tehoton hyödyntäminen.
/Vedotaan nimeämättömään ’tutkittuun’ tietoon ja sen osoittamaan heikkouksiin./
Saamme samalle rahalle vähemmän vastinetta yhteiskunnan hyödyksi kuin tärkeimmät verrokkimaamme.
/Kilpailijoiden uhkaa korostetaan jälleen./

Tämän tilanteen edessä kutsun teidät, arvoisat yliopistojemme ja ammattikorkeakoulujemme tärkeimmät vaikuttajat, mukaan työhön, jonka päämääränä on nykyistä laadukkaampi, kansainvälisempi, vaikuttavampi ja tehokkaampi korkeakoululaitos.
/Interpellaatio. Oletus, etteivät vaikuttajat vielä ole mukana, eivätkä päämäärät ole jaettuja./
Tavoitteemme on, että suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2025 kansainvälisesti kilpailukykyinen, mahdollistaa korkeaan osaamiseen perustuvan suomalaisen yhteiskunnan uudistamisen ja tuottaa osaamista globaalien ongelmien ratkaisemiseen.
/Me-yhteisyyden luominen ja kolme päämäärää./

Julkisen talouden säästöt tuntuvat myös koulutuksessa ja tutkimuksessa. Leikkaukset pakottavat meidät miettimään, miten käytämme 3,2 miljardia euroa julkista rahaa korkeakoulutukseen ja tutkimukseen nykyistä järkevämmin.
/Taloudellisten realiteettien esittäminen vääjäämättömyytenä./
Tarvitaan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantavia uudistuksia.
/Ratkaisuehdotus./
Toinen vaihtoehto on näivettymisen tie.
/Binäärinen vaihtoehdottomuus, koska ’vaihtoehto’ on mieletön./
Sitä jos kuljemme, emme kykene pitämään parhaita tutkijoita Suomessa emmekä houkuttelemaan ulkomaista huippuosaamista tänne.
/Uhkakuvan luominen reaktiivisen retoriikan mukaisesti käänteisiin vaikutuksiin vetoamalla./

Opetus- ja kulttuuriministeriö sopii ensi vuonna yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa keskeiset tavoitteet vuosille 2017-2020. Tällä viikolla lähtee ministeriön ohjekirje neuvotteluja varten.
/Toimintakehyksen esittäminen./

Suomessa on korkeakoulujen, tieteen ja korkeimman opetuksen autonomia.
/Vetoaminen lain kirjaimeen./
Uudistusten aloituksessa ja läpiviennissä yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on vastuu ja valta.
/Tekijyyden osoittaminen./
Toisaalta ministeriön on ohjattava opetuksen ja tutkimuksen kokonaisuutta.
/Tekijyyden kaventaminen./
Myös korkeakoulukentältä kumpuaa toiveita ministeriön ja poliittisen johdon vahvemmalle ohjaukselle ja suunnalle.
/Perustelu tekijyyden kaventamiselle./

Meillä tieteen kärki on terävä, mutta aivan liian kapea.
/Ongelman osoittaminen./
Kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen on useilla aloilla erittäin kallista.
/Väite./
Meillä ei ole taloudellisia eikä inhimillisiä resursseja päästä korkealle tasolle kovin monella alalla kovin monessa paikassa.
/Johtopäätös./

Seuraavan sopimuskauden valmistelun pohjaksi osoitan jokaiselle yliopistolle kaksi kysymystä.
/Valta-asemasta puhuttelu./
Millä aloilla yliopistonne on tutkimuksen kansainvälisessä kärjessä vuonna 2025?
/Tavoitteen asettaminen./
Millä aloilla yliopistonne tutkimus on laadultaan ja laajuudeltaan kansallisesti merkittävää?
/Tavoitteen asettaminen./

Vastaavat kysymykset esitän myös ammattikorkeakouluille niiden tki-toiminnan osalta.
/Valta-asemasta puhuttelu./

Tulemme tukemaan teidän muutostyötänne erilaisin hallituksen kärkihankkeista kumpuavin elementein:
/Valta-asemasta puhuttelu./
Valmistaudumme tukemaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjaon selkeytymistä, poisvalintoja, yhdistymisiä ja muuta rakenteellista kehitystä, osaamiskeskittymien syntyä ja profiloitumista strategisella rahoituksella, jonka osuutta yliopistojen rahoituksesta varaudutaan kasvattamaan.
/Ennalta määriteltyjen keinojen tarjoaminen valittavaksi./
Strategista rahoitusta on jaossa suhteessa tekoihin ja muutokseen.
/Epämääräinen jakoperustelu – porkkana ja keppi./
Vahvuuksien varaan rakentuvaa erikoistumista tullaan tukemaan myös esimerkiksi Suomen Akatemian rahoitusmekanismein ja uudella pääomituskierroksella.
/Lisäperustelu./

Kukaan ei voi ennustaa tiedon relevanssia vuosikymmenien päähän.
/Filosofinen latteus./
Siksi on tärkeää panostaa perustutkimukseen, vahvaan sivistykseen ja pitää huolta tutkijalähtöisen tutkimuksen edellytyksistä.
/Non sequitur. Ristiriitainen tavoite aiemmin esitettyjen huippuretoriikan keinojen kanssa./
Tässäkin korostan laatua: kilpailu rahoituksesta on kovaa, ja vain laadukas tutkimus vie maailmaa eteenpäin.
/Laadun korostaminen, kovasta kilpailusta puhuminen ja maailman edistäminen /

Samaan aikaan meidän kannattaa ja tulee tavoitella huippututkimuksesta Suomeen uutta kasvua.
/Perustelematon siirtymä ja verraanto./
Tarvitaan vahvempia elinkeinoelämäyhteyksiä ja tutkimustulosten parempaa hyödyntämistä ja kaupallistamista.
/Faktana esitetty väite./
Se on tärkeä osa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta.
/Faktana esitetty väite./
Julkisesti rahoitetun toiminnan tulee heijastella hyvinvointia ja menestystä koko suomalaiselle yhteiskunnalle.
/Faktana esitetty väite. Miten hyvinvointia heijastellaan?/

Meillä Suomessa yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on laaja koulutustehtävä. Sitä tulee tarkastella kokonaisuutena.
/Duaalimallin esiinnosto./
Päällekkäisyydet on purettava ja opintopolkuja sektoreiden välillä joustavoitettava.
/Päällekkäisyyksiä ja joustamattomuutta on, ja ne ovat vahingollisia./
Tärkeää on, että emme hävitä yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen ominaispiirteitä – vahvaa tiedeorientaatiota ja toisaalta vahvaa ammatillista osaamista -, mutta edistämme järkevää liikkuvuutta myös suomalaisen korkeakoululaitoksen sisällä.
/Samanaikainen argumentointi duaalimallin puolesta ja sitä vastaan./

Näiden työnjakoon ja rakenteisiin liittyvien uudistusten lisäksi odotamme teiltä osana tulosneuvotteluja tekoja hallituksen kärkihankkeisiin liittyvien konkreettisten tavoitteiden edistämiseksi, tärkeimpänä toimet työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi.
/Valta-asemasta esitetty vaatimus./
Näitä ovat muun muassa ympärivuotisen opiskelun mahdollistaminen, ulkoalukuun perustuvista pääsykokeista luopuminen, toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen välisen yhteistyön lisääminen sekä digitaaliset oppimisympäristöt ja verkko-opetustarjonta.
/Ennaltä määritellyt keinot vaihtoehtoina./
Valmistelemme opetus- ja kulttuuriministeriössä parhaillaan joitakin muutostyökaluja, jotka toivottavasti auttavat teitä työssänne laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi.
/Tarjolla kädenojennus./

Valmistelemme uudistuksia rahoitusmalliin.
/Rahoitusmallin muutoksilla ohjataan kehittämisen suuntaa./
Uudistamisessa otetaan huomioon hallitusohjelman tavoitteet laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.
/Ohjaavana tekijänä on hallitusohjelma./
Lisäksi olemme käynnistämässä Suomen Akatemian kanssa työn, joka tähtää tutkimusrahoituksen hakuprosesseihin liittyvän byrokratian vähentämiseen, jotta tulevaisuudessa tutkijoiden työajasta nykyistä suurempi osuus olisi käytettävissä olennaiseen, eli tutkimukseen.
/Ongelmaksi esitetään byrokratia, vaikka se on ensisijaisesti koventunut kilpailu ja rahoituksen niukkuus./
Kannustan yliopistoja ja ammattikorkeakouluja myös omaan, sisäiseen työhön “byrokratian purkamiseksi”. Nykytila, jossa jopa 40 prosenttia henkilöstöstä työskentelee muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä, ei varmasti kenenkään mielestä ole tyydyttävä.
/Interpellaatio ja yleistys./

Arvoisat yliopistojemme ja ammattikorkeakoulujemme vaikuttajat,

uskon, että voimme saavuttaa vuoteen 2025 näkyvän ja tuntuvan muutoksen.
/Yhteenveto, jossa ennakoidaan valintojen vaikutusta./
Se edellyttää yhdessä tekemistä ja rohkeutta.
/Yhteisöllisyyden rakentamista./
Isoja rakenteellisia ja pienempiä toiminnallisia uudistuksia.
/Esitettyjen ratkaisujen implisiittinen tiivistys./
Tulevia sukupolvia varten meidän on pystyttävä uudistamaan myös korkeakoulu- ja tiedemaailman rakenteita ja tekemisen tapaa nykyistä nopeammin.
/Yleisperustelu esitetyille vaatimuksille moraalisin perustein./

Haastan teidät mukaan.
/Interpellaatio valta-asemasta./

Kunnioittavasti,
Sanni Grahn-Laasonen
Opetus- ja kulttuuriministeri

One thought on “Joel Kuortti: Retorinen analyysi ministerin avoimesta kirjeestä

  1. Pingback: Opetusministerin avoin kirje kirjallisena tuotoksena | Kokonaisvaltainen kirjoittaminen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s